Bliv praktikant hos CHART

Published

26 October 2018

Bliv praktikant hos CHART

Brænder du for kunst, arkitektur og design? Har du ideer, lyst og mod på at kaste dig ud i den praktiske verden og være med til at planlægge og afvikle Nordens førende kunst- og designbegivenhed? CHART leder efter praktikanter, og vi håber at høre fra dig.

CHART afvikles for 7. gang den 30. august – 1. september 2019, men vi er allerede i fuld gang med planlægningen og programudviklingen. Vi søger derfor praktikanter, der kan hjælpe os med ambitionen om at vedblive med at være Nordens førende internationale kunstbegivenhed. Vi leder efter forskellige faglige profiler indenfor kuratering, programudvikling, kommunikation og partnerskaber, og vi sammensætter et individuelt forløb, der passer til dine faglige kompetencer og interesser.

Læs mere nedenfor og send en ansøgning hurtigst muligt. Vi ansætter løbende og har endelig deadline 1. december.

HVAD FÅR DU UD AF DET?

Som praktikant på CHART kommer du helt ind i maskinrummet og tæt på planlægningen og udviklingen af vores to messer for samtidskunst og design. Du kommer til at arbejde med kuratering, programlægning og planlægning af formidlingsaktiviteter og events. Du lærer at omsætte ideer til konkrete projekter og får styrket dit netværk på tværs af kunst- og designbranchen.

Vi sidder på Charlottenborg, og du bliver del af et lille, dedikeret team, hvor vi har det sjovt og brænder for at skabe den højeste kvalitet. Vi tilbyder dig et alsidigt praktikforløb på tværs af CHARTs forskellige afdelinger. Arbejdssproget er både dansk og engelsk.

ARBEJDSOMRÅDER

Vi søger praktikanter, som kan bidrage indenfor følgende arbejdsområder:

PROGRAMUDVIKLING OG KURATERING

Vil du være med til at forme og udvikle CHARTs kuratoriske og kunstneriske program for 2019? Vi kigger efter kunst-, design- og arkitekturinteresserede profiler med et skarpt blik for kvalitet og med ideer og mod til at tænke nyt og overraskende. Samtidig skal du være grundig og professionel, da du kommer i kontakt med nationale og internationale kuratorer, kunstnere og samarbejdspartnere.
Konkrete opgaver er bl.a.
– Konceptudvikling og planlægning af talentprogrammer med unge kunstnere og designere
– Planlægning og koordinering af CHARTs formidlingsprogram med performances, talks og musik
– Planlægning og udvikling af CHART Art Fair og CHART design

KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING

Brænder du for nyskabende kommunikation, og vil du være med til at skærpe og udvikle CHARTs brand og kommunikationsplatform? Vi kigger efter en profil, der med en skarp pen og et skævt blik kan udvikle og kommunikere gode historier. Vi leder også efter profiler, som kan hjælpe med at udvikle vores sociale platforme og producere indhold gennem ord, billeder og video i krydsfeltet mellem indholdskommunikation og markedsføring.
Konkrete opgaver er bl.a.
– Udvikling og implementering af CHARTs hjemmeside
– Planlægning og eksekvering af SoMe-strategier på tværs af Facebook og Instagram
– Udarbejde nyhedsbreve til et nationalt og internationalt publikum
– Optage og klippe filmisk materiale

PARTNERE OG GÆSTER

CHART tiltrækker en stor international gruppe mennesker, og vi leder efter profiler, der synes det er sjovt at arbejde med mennesker og som har lyst til at udvikle events for udvalgte fagfolk. Du kommer til at møde internationale fagfolk, kunstnere, kuratorer, museumsinspektører og journalister, og du kommer til at møde danske og internationale kunstsamlere.
Konkrete opgaver er bl.a.
– Udvikling og planlægning af aktiviteter målrettet vores nationale og internationale gæster
– Planlægge og afvikling af forskellige events og middage før og under selve CHART-weekenden
– Planlægning af ophold og rejser
– Dialog og hosting af internationale gæster
– Systematisering og drift af CHARTs online platform

EN DEL AF DIN UDDANNELSE – ECTS-POINT
Du kan selvfølgelig få ECTS-point for din praktik, da forløbet kan planlægges som en del af dit forårssemester. Vi forestiller os således, at du begynder januar og slutter maj. Vi er særlig interesserede i praktikanter, som kan arbejde fuldtid, dvs. minimum 30 timer. Når det er sagt, så har vi dog fuld forståelse for, at studiet kræver tid, og vi er fleksible i forhold til at tilrettelægge forløbet, så det passer med dine andre fag og studiejob.

Udover ECTS-point giver praktikken dig mulighed for at omsætte din teori til praksis, og du bliver del af CHARTs stærke netværk med centrale aktører på den danske og internationale kunstscene, som kan være springbrættet til et studiejob.

KORT OM CHART
CHART er en årlig kunstbegivenhed, der med afsæt i Københavns styrkepositioner indenfor kunst, design og arkitektur over tre dage i august/september samler hele samtidskunstens økosystem. Vi henvender os til både nordiske og internationale kunstprofessionelle og et bredt kulturinteresseret publikum.

Vores konkrete aktiviteter tæller bl.a. de to messer for hhv. samtidskunst på Kunsthal Charlottenborg og for design på Den Frie Udstillingsbygning. Dertil laver vi en bred række formidlingsaktiviteter på tværs af de to venues, herunder udstillinger med fokus på unge talenter indenfor kunst og design, afviklingen af en arkitekturkonkurrence for nyuddannede arkitekter samt opbygning af fem pavilloner, et talkprogram med deltagelse af nationale og internationale kunstspecialister, visning af et kunstfilmprogram, en række live performances, samt et musikprogram, hvor alene åbningskoncerten fredag aften i år tiltrak 7.000 mennesker. I 2018 havde vi et rekordhøjt besøgstal på 28.850 mennesker.

ANSØGNING

Hvis dette har vakt din interesse, så send endelig en ansøgning og dit CV til fair@chartartfair.com senest d. 1 december. Oplys gerne hvilke områder du ser dig selv arbejde med. Skriv til os hurtigst muligt, da vi ansætter løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 


 

Internship at CHART

Are you passionate about art, architecture and design? Do you have ideas and wish to throw yourself into the practical world and help plan and run the Nordic region’s leading art and design event? CHART is looking for interns and we hope to hear from you.

The 7th edition of CHART will take place from 30 August to 1 September 2019, but we are already in full swing with planning and programme development. We are therefore searching for interns who can help us continue to create the leading international art event in the Nordic region. We are looking for different profiles within curating, programme development and communication, and we will compose an individual course that fits your professional competencies and interests.

Read more below and send an application as soon as possible. We are hiring continuously and have a final deadline on 1 December 2018.

WHAT WILL YOU GET OUT OF IT?

As an intern at CHART, you will play an integral part in the planning and executing our two fairs of contemporary art and design. You will work with curating, programming and scheduling of dissemination activities and events. You will learn to translate ideas into concrete projects and strengthen your network across the arts and design industry.

Located at Kunsthal Charlottenborg, you will become a part of a small dedicated team where we work to create the highest quality in a supportive social environment. We offer you a comprehensive internship across CHART’s various departments. The working language is both Danish and English.

AREAS OF WORK

We are looking for interns who can contribute within the following areas:

PROGRAMME DEVELOPMENT AND CURATING

Would you like to shape and develop CHART’s curatorial and artistic programme for 2019? We are looking for art, design and architecture-oriented profiles with a keen eye for quality and the courage to come with new and interesting ideas. You must be thorough and professional as you will be involved with national and international curators, artists and collaborators.

Specific tasks include:
– Concept development and planning of talent programmes with young artists and designers
– Planning and coordination of CHART’s public programme of performances, talks and music
– Planning and development of the fairs, CHART Art Fair and CHART Design

COMMUNICATION AND MARKETING

Are you passionate about innovative communication and can you contribute to CHART’s brand and communication platform? We are looking for profiles that have a keen written and creative mindset to develop and communicate CHART’s stories and news. The role will also include development our social media platforms and produce content through words, images and video in the intersection of content communication and marketing.

Specific tasks include:
– Development and management of CHART’s website
– Planning and executing SoMe strategies across Facebook and Instagram
– Compiling newsletters for a national and international audiences
– Recording and editing film material

PARTNERS AND GUESTS

CHART attracts a large number of international visitors and we are looking for profiles who are interested in working with people and events for selected professionals. You will work with international art professionals, artists, museum directors, curators, journalists, and Danish and international art collectors.

Specific tasks include:
– Development and planning of activities aimed at our national and international guests
– Planning and executing various events in the lead up to and during CHART
– Organising accommodation and travel
– Hosting of international guests
– Management of CHART’s online platform and database

A PART OF YOUR EDUCATION – ECTS POINT

You can get ECTS points for your internship as the course can be planned as part of your spring semester. We imagine that you start January and end May. We are particularly interested in interns who can work full-time, ie. minimum 30 hours. Having said that, we fully understand that the study requires time and we are flexible in organizing the course to suit your other subjects and study jobs.

In addition to ECTS credits, the internship gives you the opportunity to translate your theory into practice and become part of CHART’s strong network in the Danish and international art world, which can be a stepping stone to working in the industry.

ABOUT CHART

CHART is an annual art event that combines Copenhagen’s strengths in art, design and architecture for three days in August / September. CHART brings together the contemporary art ecosystem in the region, appealing to both Nordic and international art professionals and a broad culturally-engaged audience.

Our activities include two commercial fairs for contemporary art at Kunsthal Charlotteborg and for collectible design at Den Frie Udstillingsbygning. In addition, we produce a public programme of various activities across the two venues, including exhibitions focusing on young talents in arts and design, an architecture competition for newly graduated architects, a talks programme comprising national and international art world speakers, an art film programme, a series of live performances, as well as a music programme which attracts over 7,000 people on Opening Night. In 2018, CHART was attended by a record number of 28,850 visitors.

APPLICATION

If this has captured your interest, please submit your CV and a cover letter to fair@chartartfair.com no later than December 1. Successful applicants will be invited to discuss what tasks are appropriate for you and what areas you want to gain more experience in. Write to us as soon as possible, as we hire on a regular basis.

We are looking forward to hear from you!