Artworks by Astrid Tolnov

Astrid Tolnov

Mirror

2018

Ashwood, Glass, Polyurethane

190 × 28 × 38 cm

ADORNO (DK)